Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Komunikat o ankietyzacji prowadzących działalność rolniczą

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w marcu 2016 r. oraz benzo(a)pirenu w lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

Przerwy w dostępie do naszych stron internetowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 06.04.2016r. mogą wystąpić dwie około piętnastominutowe przerwy w dostępie do naszych usług internetowych. Przerwy te związane są z modernizacją sieci energetycznej w głównym węźle Akademickiego Centrum Informatyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Za niedogodności przepraszamy.

więcej »

Przeliczenie wyników pomiarów automatycznych pyłu PM10 i PM2.5 współczynnikami korekcyjnymi.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31.03.2016 r. zostaną przeliczone współczynnikami korekcyjnymi wyniki pomiarów automatycznych powietrza (stężenia 1-godzinne) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.

więcej »

Współczynniki korekcyjne dla automatycznych pomiarów pyłu PM10 i PM2,5

Pomiary automatyczne służą do informowania społeczeństwa na bieżąco o wysokości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Nie są one metodą referencyjną dla pyłu PM10 i PM2,5, natomiast umożliwiają szybkie reagowanie na możliwość wystąpienia poziomów alarmowych substancji w powietrzu (określonych dla SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10 i ozonu). W przypadku pyłu PM10 – podjęcie działań określonych w planach działań krótkoterminowych stanowiących integralną część programów ochrony powietrza. Spełnienie wymagań wysokiej jakości przez pomiary automatyczne pyłu PM10 i PM2,5 zapewnia się poprzez wykazanie równoważności tak uzyskanych wyników z pomiarami referencyjnymi, jakimi są pomiary manualne. Temu służą tzw. współczynniki korekcyjne dla pomiarów automatycznych, określone na podstawie równolegle prowadzonych pomiarów automatycznych i manualnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR