Zamówienia publiczne
Data:2017/08/17
Tytuł:Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ - Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB

Ogłoszenie nr 500018717-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554769-N-2017 
Data: 17/08/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 16242900000, ul. ul. Wały Chrobrego  4, 70502   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 95 01, e-mail mmichalska@wios.szczecin.pl, faks 91 485 95 09. 
Adres strony internetowej (url): www.wios.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-29, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-31, godzina: 10:00 

Ogłoszenie nr 554769-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie: Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 16242900000, ul. ul. Wały Chrobrego  4 , 70502   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 95 01, , e-mail mmichalska@wios.szczecin.pl, , faks91 485 95 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.wios.szczecin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
administracja zespolona

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.wios.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.wios.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta musi być złożona w formie pisemnej 
Adres: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. 
Numer referencyjny: AT.272.1.2017.MLB 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 
II.5) Główny kod CPV: 33696300-8 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

24300000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia wskazany w Sekcji II pkt II.8) jest terminem maksymalnym. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (dotyczy części II, III, V).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną dostawę odczynników lub wzorców lub rozpuszczalników o wartości nie mniejszej niż: 1) dla I części zamówienia – 15 000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 2) dla II części zamówienia – 75 000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 3) dla III części zamówienia – 55 000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 4) dla V części zamówienia – 10 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie w części IV Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa swoją ofertę na wszystkie części zamówienia wystarczające będzie wykazanie spełnienia warunku określonego w ppkt 2) (dostawa o najwyższej wartości). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wybrane 2 lub więcej części zamówienia wystarczające będzie wykazanie spełnienia warunku o wartości zrealizowanej dostawy dla części gdzie wartość do wykazania jest wyższa. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut w Narodowym Banku Polskim dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut w Narodowym Banku Polskim, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1) Opis oferowanych produktów; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) Opis produktów równoważnych jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 8 Rozdziału XIV SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d oraz 1e do SIWZ, w zależności od tego, na którą część Wykonawca składa swoją ofertę wraz z podaniem producenta i numeru katalogowego; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszcza się zmiany w umowie w przypadku: 1) kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm lub warunków technicznych, która to zmiana będzie miała wpływ na realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia oraz terminu dostawy na skutek zmian technologicznych spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów, pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 3) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów, pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 4) siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-29, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
I. Grupa kapitałowa: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1) SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli Zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Odczynniki biologiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników biologicznych niezbędnych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Termin ważności (Tw)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca dołączy do każdego z dostarczanych produktów: 1) certyfikat jakości dla odczynników biologicznych z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XIV pkt 2 Część I Tabela nr 1 kolumna 6 SIWZ. 2) kartę charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015 poz. 1203). 2 Każda dostarczona substancja/mieszanina musi posiadać prawidłowe oznakowanie pojemnika zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203).
 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Odczynniki chemiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników chemicznych niezbędnych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 61
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Termin dostawy (Td)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca dołączy do każdego z dostarczanych produktów: 1) certyfikat analizy/świadectwo kontroli jakości dla odczynników chemicznych 2) kartę charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203). 2. Każda dostarczona substancja/mieszanina musi posiadać prawidłowe oznakowanie pojemnika zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203).
 

 

Część nr:

3

Nazwa:

Wzorce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wzorców niezbędnych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 61
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Termin dostawy (Td)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca dołączy do każdego z dostarczanych produktów: 1) certyfikat/świadectwo wzorca/materiału odniesienia dla wzorców z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XIV pkt 2 Część III Tabela nr 3 kolumna 6 SIWZ. 2) kartę charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203). 2. Każda dostarczona substancja/mieszanina musi posiadać prawidłowe oznakowanie pojemnika zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203).
 

 

Część nr:

4

Nazwa:

Wzorce pH i konduktometryczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wzorców pH i konduktometrycznych niezbędnych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Termin ważności (Tw)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca dołączy do każdego z dostarczanych produktów: 1) certyfikat/świadectwo wzorca/materiału odniesienia dla wzorców z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XIV pkt 2 Część IV Tabela nr 4 kolumna 6 SIWZ. 2) kartę charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203). 2. Każda dostarczona substancja/mieszanina musi posiadać prawidłowe oznakowanie pojemnika zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203).
 

 

Część nr:

5

Nazwa:

Rozpuszczalniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa rozpuszczalników niezbędnych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Miejsce dostawy: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24300000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 61
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Termin dostawy (Td)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca dołączy do każdego z dostarczanych produktów: 1) certyfikat analizy/świadectwo kontroli jakości dla rozpuszczalników 2) kartę charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203). 2. Każda dostarczona substancja/mieszanina musi posiadać prawidłowe oznakowanie pojemnika zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203).
 

 

Informacje z otwarcia ofert 

 

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 31.08.2017 r.:

 1. na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 

dla Części I: 25 253,31 zł 

dla Części II: 89 490,12 zł

dla Części III:  62 659,85 zł

dla Części IV: 7 740,96 zł

dla Części V: 19 553,99 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu dostawy oraz warunków płatności:

 

Nr oferty

Firma (nazwa)
oraz adres Wykonawcy

Część

Cena oferty

Termin dostawy

Warunki płatności

1

„Merck” Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137

02 – 231 Warszawa

V

15 715,71 zł

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

zgodnie z SIWZ

2

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

ul. Bociana 4a/49a

31 – 231 Kraków

III

53 819,88 zł

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

zgodnie z SIWZ

3

S.WITKO – Sławomir Witkowski

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 143

92 – 332 Łódź

V

9 704,70 zł

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

zgodnie z SIWZ

 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać w formie pisemnej (dokument przekazany za pomocą faksu i poczty elektronicznej nie spełnia tej formy).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
AT.272.1.2017.MLB_Informacja_z_otwarcia_31.08.2017.pdf  602 k 2017/08/31 16:37:58  Marzena Michalska  Informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 31.08.2017 r. 
AT.272.1.2017.MLB_Przykladowy_wzor_oswiadczenia_o_grupie_kapitalowej.doc  45 k 2017/08/31 16:38:00  Marzena Michalska  Przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 
AT.272.1.2017.MLB Pytania Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego_24.08.2017.pdf  228 k 2017/08/24 08:08:31  Marzena Michalska  Pytania i odpowiedzi Wykonawców z dnia 24.08.2017 r. 
AT_272_1_2017_MLB_Pytania_Wykonawców_Odpowiedzi_Zamawiającego_25.08.2017.pdf  357 k 2017/08/25 16:44:00  Marzena Michalska  Pytania i odpowiedzi Wykonawców z dnia 25.08.2017 r. 
SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  16202 k 2017/08/17 17:22:14  Marzena Michalska  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Ujednolicony_Zał_nr_1e_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB_uwzględniający_modyfikację_z_dnia_25.08.2017.xlsx  14 k 2017/08/25 16:50:15  Marzena Michalska  Ujednolicony Załącznik nr 1e – kalkulacja cenowa dla części V uwzględniający modyfikację z dnia 25.08.2017 r. 
Zał_nr_1_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  1049 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1 – formularz oferty; 
Zał_nr_1a_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.xlsx  16 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa dla części I; 
Zał_nr_1b_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.xlsx  20 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1b – kalkulacja cenowa dla części II; 
Zał_nr_1c_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.xlsx  21 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1c – kalkulacja cenowa dla części III; 
Zał_nr_1d_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB_.xlsx  14 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1d – kalkulacja cenowa dla części IV; 
Zał_nr_1e_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB_.xlsx  14 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 1e – kalkulacja cenowa dla części V; 
Zał_nr_2_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  169 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia; 
Zał_nr_3_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  368 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich; 
Zał_nr_4_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  239 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 4 – przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 
Zał_nr_5a_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  1274 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 5a – wzór umowy dla części I lub IV; 
Zał_nr_5b_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  1216 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 5b – wzór umowy dla części II lub III; 
Zał_nr_5c_do_SIWZ_AT_272_1_2017_MLB.pdf  1225 k 2017/08/17 17:02:00  Marzena Michalska  Załącznik nr 5c – wzór umowy dla części V. 
AT_272_1_2017_MLB_Zmiana_treści_SIWZ.pdf  263 k 2017/08/25 16:44:00  Marzena Michalska  Zmiana treści SIWZ - 25.08.2017 r. 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR